Tilrettelegging

Støtteordninger

Det finns en rekke støtteordnigner hos NAV som virksomhetene kan benytte seg av, noen er forbeholdt IA-virksomheter:

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd (forbeholdt IA-virksomheter)

I ny IA-avtale fra mars 2014, har partene og myndighetene et ønske om å ha et sterkere fokus på forebyggende aktiviteter. Tidligere tilretteleggingstilskudd og BHT-tilskudd er derfor slått sammen til et nytt Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd.

Her er en oversikt over hvordan tilskuddet kan brukes:

Når hensiktsmessig og nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter eller merinnsats, kan IA-virksomheter søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Ordningen gjelder bare ansatte i IA-virksomheter. NAV kan gi tilskudd til blant annet:

 • opplæring i nye arbeidsoppgaver, tilrettelegging, kurs, kortere opplæringstiltak eller arbeidstrening
 • transport til og fra arbeidsplassen når tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen arbeidsplass innenfor virksomheten enn der arbeidstaker arbeider til daglig
 • dekning av merutgifter til ekstrapersonell når arbeidstaker må avlastes eller endre oppgaver uten å være sykmeldt eller ved siden av gradert sykmelding
 • kjøp eller leie av gjenstander, arbeidshjelpemidler eller annet fysisk utstyr som ikke dekkes etter folketrygdloven § 10-5
 • bistand fra godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT-honorar) til    - tidlig avklaring, oppfølging eller tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli eller allerede er blitt sykmeldt
     - kartlegging av risikofaktorer, behov for forebyggende tiltak
 • opplæring av ansatte, ledere og tillitsvalgte i forebyggende sykefraværsarbeid
 • arbeidsplassvurdering av kvalifiserte fysioterapeuter/ergoterapeuter i IA-virksomheter som ikke har bedriftshelsetjeneste

NAV gir ikke tilskudd til behandling, lovpålagte HMS-kurs eller generelle velferdstiltak.

Utvidet rett til egenmelding

Ansatte i IA-virksomheter har mulighet til å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense opptil 8 dager per fraværstilfelle. Hensikten er å øke oppmerksomheten på fravær som en del av et tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og redusere besøk hos og sykmelding fra lege når det åpenbart er unødvendig.

IA-arbeid kan bidra til:

 • Bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær
  Systematisk IA-arbeid innebærer tett samarbeid og god dialog med de tillitsvalgte, med stor vekt på forebygging og god oppfølging av de som blir sykemeldte. Dette bidrar ofte også til et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær.
 • Bedre omdømme
  Det å være IA-virksomhet og ha et godt arbeidsmiljø er viktig for omdømmet, ikke minst i forbindelse med rekruttering.
Dersom dere ikke er IA-virksomhet, men ønsker å bli det:
Ta kontakt med NAV Arbeidslivssenter i deres fylke eller NAVs arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36