Tilrettelegging

Lege / sykemelder

Lege/sykmelder har fått en mer aktiv rolle i sykefraværsoppfølgingen. Deres rolle er beskrevet slik i ”Faglig veiledere for sykemeldere”:

Sykdom eller skade som fører til nedsatt arbeidsevne vil ofte følges av et behov for tilrettelegging på arbeidsplassen og/eller helt eller delvis fravær fra arbeid. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv har gitt nye virkemidler til alle involverte, slik at dette behovet kan bli tilfredsstilt på en bedre måte enn før.

Helsetjenesten, herunder sykmelder, har nå fått bedre muligheter til å ivareta pasientenes interesser når det gjelder deltakelse i ordinært arbeidsliv.

God sykmeldingspraksis er avhengig av at sykmelder samhandler med arbeidstaker, arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten og NAV. På bakgrunn av at IA-avtalen har tilført prosessen nye virkemidler, regler og verdier, kan en forvente endret praksis fra alle aktører.

Nedenfor er endringene av særlig betydning for sykmelder synliggjort gjennom fire temaer:

Et positivt verdigrunnlag som sykmelder kan forholde seg til

IA-avtalen bygger på et verdigrunnlag som er felles for partene i arbeidslivet, der en legger vekt på arbeidets positive betydning for den enkelte, for bedrifter og for samfunnet. Deltakelse i arbeidslivet er et grunnleggende gode og en grunnleggende motivasjonsfaktor for den enkelte, dette gjelder også ved sykdom.

Aktivitet vil ofte være gunstig for sykdommens prognose og kan brukes som et terapeutisk virkemiddel.

Fortsatt deltakelse i arbeidslivet kan være et delmål for vellykket behandling/rehabilitering.

Dialogen – En grunnleggende forutsetning for sykmelderens avgjørelser

IA-avtalen har gitt et legitimt grunnlag for at arbeidstaker og arbeidsgiver skal kunne drøfte nedsatt funksjonsevne, muligheter for tilrettelegging og forebygging ved sykdom eller skade. Dette medfører at den enkelte arbeidstaker som søker lege eller annen behandler, bringer med seg informasjon og erfaringer som bedrer sykmelderens muligheter til å treffe riktige avgjørelser. Det er viktig at sykmelder gir tid og rom til en slik dialog med arbeidstaker som søker råd.

Sykmelderens støttespillere

IA-avtalen har gitt arbeidsgivere, bedriftshelsetjenestene, tillitsvalgte og NAV definerte oppgaver, ikke bare i det generelle og forebyggende arbeidet, men også når det gjelder å finne gode løsninger for den enkelte arbeidstaker. Ved sykdom vil mange pasienter ha behov for faglig rådgivning om sykdommens påvirkning på arbeidsevne, og lege, NAV, arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten (BHT) og ulike mestringstiltak opptrer som "hjelpere" når det gjelder den ansattes muligheter i arbeidslivet.

Fra første stund kan sykmelder, med arbeidstakers tillatelse, etterspørre og drøfte hensiktsmessige løsninger med disse støttespillerne.

For mer langvarige og vanskelige tilfeller er dialogmøtene etablert som en møteplass der sykmelder og den sykmeldte møter støttespillerne, når det er hensiktsmessig.

Tidsforløpet ved sykmelding

Mange studier viser at tidlige tiltak i en sykmeldingsperiode kan være avgjørende for et godt resultat for den sykmeldte. Derfor er det lagt inn en rekke tidsfrister for tiltak, både når det gjelder den sykmeldte, arbeidsgiver, sykmelder og NAV. Dette skal sikre en dynamisk prosess, særlig i vanskelige saker som krever samhandling. Handlinger knyttet til tidsforløpet ved en sykmelding er en rettighet for den sykmeldte, den skal sikre tidligst mulig tilbakeføring til arbeidslivet.

Kilde: Faglig veileder for sykemeldere