Tilrettelegging

Kommunikasjon med lege

Etter ny IA-avtale 24. februar 2010 og lovendringene fra 1. juli 2011, skal kommunikasjon og samarbeid mellom arbeidsplass og lege tydeliggjøres og forsterkes.

Hvis det ikke åpenbart er unødvendig, f.eks. hvis arbeidstager er gradert friskmeldt og er i ferd med å kunne komme tilbake i vanlig arbeid, eller er alvorlig syk slik at tilrettelegging på arbeidsplassen er uaktuelt, skal arbeidsgiver etter 4 uker, sammen med den sykmeldte ha utarbeidet oppfølgingsplan og denne sendes lege/sykmelder. Legen vil få informasjon fra arbeidsplassen om muligheter og begrensninger for tilrettelegging. Legen vil da ha informasjon som er viktig i forhold til graderingsgrad av sykmeldingen. Legen skal også delta på dialogmøte etter sju uker, med mindre det er åpenbart unødvendig. Etter 8 ukers sykmelding, skal legen revurdere den sykmeldtes muligheter for å være i arbeidsrelatert aktivitet. God kommunikasjon mellom sykmelder og arbeidsplass er derfor viktig.

Arbeidsgiver kan også til en hver tid bruke del C på sykmeldingsblanketten til å gi legen informasjon om muligheter og begrensninger på arbeidsplassen.

Det er utarbeidet en ”Faglig veileder for sykemeldere” som gir råd til legen, men som også har nyttig informasjon til den sykmeldte og til arbeidsgiver. Sykmelder/lege må følge det systemet som er besluttet for å beholde retten til å sykmelde.

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha dialog ved sykdom og er ”hovedrolleinnehavere” for å finne løsninger i virksomheten. De må se legens rolle som samarbeidspart, i tillegg til behandlerrollen, i arbeidet for å fremme aktivitet når det er mulig.