Tilrettelegging

Gradert sykemelding

Det er utarbeidet en faglig veileder til sykemeldere som blant annet omhandler gradert sykmelding:

Gradert sykmelding er en hovedstrategi i IA-arbeidet. Ved sykmelding skal pasienten komme raskest mulig tilbake i lønnet arbeid. Dersom sykmelding er nødvendig, skal førstevalget være gradert sykmelding.

Ved gradert sykmelding utfører pasienten en del av sitt arbeid og får lønn for det. Det utbetales sykepenger for den resterende delen.

Sykmeldende behandler må attestere graden av arbeidsuførhet (sykmelding). Minste uføregrad er 20 prosent. Gradert sykmelding er hjemlet i Folketrygdloven §8–13 (nav.no)

Viktig å vite:

• Uføregraden regnes ut fra størrelsen på pasientens stilling.
• Ved gradert sykmelding arbeider den ansatte mindre enn vanlig.
• Reduksjon i arbeidstid kan tas ut jevnt (likt hver dag) eller ujevnt (for eksempel annen hver dag)
• Endringer i arbeidsoppgaver og reduksjon i tempo er også mulig. Den ansatte kan derfor være på jobb flere timer enn uføregraden sier.
• Sykepengeåret er det samme uansett grad.
• Den ansatte kan ikke bruke egenmelding under gradert sykmelding.
• Ferie og gradert sykmelding kan ikke kombineres.

Samarbeid ved gradert sykmelding

Det er nødvendig å samarbeide om graderte sykmeldinger for å finne de optimale løsningene. Både behandler og arbeidsgiver har nytte av å få supplert den informasjonen den ansatte formidler mellom dere. Gradert sykmelding setter krav til samarbeid og kommunikasjon, fordi arbeidsgiver må få kunnskap om hva som er tilrådelig av belastning, mens legen må få vite hva som er mulig på arbeidsplassen. Sykemelder kan også ta initiativ til samarbeid, når saken trenger det. Vedkommende kan be om en tilbakemelding på sykmeldingsblankettens del C, ringe arbeidsgiver eller NAV, eller kontakte bedriftshelsetjenesten.

Kilde : Faglig veileder for sykmeldere