Tilrettelegging

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste er fagkyndige rådgivere innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Tjenesten kan organiseres på ulike vis, men skal godkjennes av Arbeidstilsynet. En del virksomheter er forpliktet til å ha en tilknytning til bedriftshelsetjeneste (BHT), dette er nedfelt i en bransjeforskrift for BHT. Det er også en egen bransjeforskrift som gir føringer for BHTs rolle og oppgaver.

Arbeidsgiver kan benytte BHT på følgende områder:
• Bistå med å planlegge å gjennomføre forandringer i arbeid og arbeidsmiljø.
• Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger.
• Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader.
• Overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen.
• Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte.
• Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
• Bistå med bedriftsinternt attføringsarbeid.
• Delta på dialogmøter

Hva kan virksomheten forvente av bedriftshelsetjenesten?

Virksomheter som benytter bedriftshelsetjeneste skal i samarbeid med BHT sette opp en plan for hvilke tjenester BHT skal levere. Tjenestene fra BHT må understøtte og inngå i bedriftens handlingsplaner for systematisk HMS-arbeid. De mest sentrale oppgavene til bedriftshelsetjenesten er:

Kartlegging av arbeidsmiljøet (fysiske og organisatoriske/psykososiale faktorer)

Bedriftshelsetjenesten skal kunne bistå arbeidsgiver ved planlegging, tilrettelegging og organisering av arbeidet, samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen. De skal for eksempel kunne gi bistand ved mobbe- og trakasseringssaker og konflikter.

Ergonomi

Bedriftshelsetjenesten skal kunne gi råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser, og ved innkjøp av nytt utstyr.De skal også kunne vurdere mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger, og ved tungt og ensformig arbeid. I tillegg skal de kunne gi opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk.

Støy og lys

Bedriftshelsetjenesten skal kunne bistå med målinger, vurdere disse og komme med forslag til tiltak. Det samme gjelder for målinger som eventuelt er utført av andre.

Kjemiske stoffer og støv

Bedriftshelsetjenesten skal ha kompetanse til å bistå med ulike målinger, vurdere disse og gi forslag til tiltak. De skal også kunne innhente helseinformasjon om ulike stoffer og informere om risikofaktorer og skadevirkninger som kjemiske stoffer kan gi.

BHT skal også kunne orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helseskadelige stoffer (substitusjon).

Inneklima

Bedriftshelsetjenesten skal kunne bistå med kartlegging av inneklimaet og komme med forslag til tiltak. De skal også være i stand til å gi råd om ventilasjon, punktavsug, renhold og andre tiltak for bedring av inneklimaet.

Målrettede helseundersøkelser

Det kan være nødvendig å foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for dette ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko.

Ulykkesforebyggende arbeid

Bedriftshelsetjenesten skal kunne bistå bedriftene med å identifisere risikoforhold og foreslå tiltak. De skal også kunne gi råd om verneinnretninger og verneutstyr.

Sykefraværsforebyggende arbeid

Bedriftshelsetjenesten skal kunne bistå virksomheten med sykefraværs- og attføringsarbeidet. De skal kunne foreta en funksjonsvurdering av den enkelte arbeidstaker i forhold til restarbeidsevne.

Andre oppgaver

Bedriftshelsetjenesten skal delta i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg dersom virksomheten har dette, men bare som rådgivende medlem. De skal også delta i virksomhetens eventuelle AKAN-arbeid (rusproblematikk på arbeidsplassen) og gi opplæring innen de ulike arbeidsmiljøforholdene i virksomheten.