Oppfølging

Oppfølgingsplan

Oppfølgingsplan skal utarbeides for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Det er viktig for både arbeidgiver og arbeidstaker at prosessen med oppfølging er godt dokumentert.

Arbeidstaker og arbeidsgiver skal utarbeide denne i samarbeid når den ansatte er helt sykmeldt. Planen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne, oversikt over aktuell tilrettelegging eller tiltak i arbeidsgivers regi, evt. med virkemidler fra NAV og en plan for videre oppfølging.

Oppfølgingsplanen skal sendes sykmelder innen 4 uker. Senest etter 7 uker skal det holdes et dialogmøte hvor temaet er evaluering av oppfølgingsplanen. (Som hovedregel skal dialogmøte 1 avholdes for alle som er helt borte fra arbeid. For arbeidstagere som er delvis borte fra arbeid skal det likevel avholdes dialogmøte når arbeidstager, arbeidsgiver eller sykmelder mener det er hensiktsmessig.)

Oppfølgingsplanen sendes i oppdatert versjon senest en uke før dialogmøte 2 som NAV innkaller til, senest innen 26 uker. Arbeidsgiver selv kan ta initiativ til dette møtet, og kan også be om å få det fremskyndet.hvis det vurderes at det er behov for tidligere bistand fra NAV.