Oppfølging

Hva gjør du når du får en sykemelding

Her er en liste over krav til leder og ansatte i forbindelse med sykemelding.

Krav til den ansatte

Ved sykdom som medfører fravær fra arbeid, skal den ansatte:
1. Gi beskjed til nærmeste leder så tidlig som mulig, senest innen arbeidsdagens start
2. Fylle ut egenmelding første arbeidsdag etter fravær
3. Tenke gjennom om det er mulig å gjøre andre oppgaver og hva som skal til for at andre oppgaver kan utføres (tilretteleggingsbehov) med tanke på samtale om arbeidsmuligheter med leder
4. Ved sykmelding fra lege, formidle informasjon om egen funksjonsevne og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen. Sende eller levere sykmeldingen til arbeidsgiver
5. Bidra aktivt i utforming av oppfølgingsplan som skal foreligge senest 4 uker etter sykmelding
6. Møte til dialogmøte innkalt av arbeidsgiver, senest etter 7-8 uker
7. Møte til dialogmøter innkalt av NAV


Krav til lederen

Ved fravær hos ansatte skal lederen:
1. Ha system for fraværsoppfølging
2. Registrere fravær ved henvendelse fra ansatte
3. Ta kontakt med den ansatte ifølge avtale
4. Ta initiativ til og gjennomføre samtale med den ansatte om arbeidsmuligheter
5. Som hovedregel lage oppfølgingsplan sammen med den ansatte, senest etter 4 uker. Sende oppfølgingsplanen til sykmeldende lege
6. Sammen med den ansatt, justere oppfølgingsplanen underveis
7. For de som er 100% sykmeldt, og med mindre det er åpenbart unødvendig, innkalle til dialogmøte, senest etter 7 uker
8. Møte til dialogmøte innkalt av NAV