Oppfølging

Dokumentasjon

Oppfølgingsplan skal utarbeides for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Det er viktig for både arbeidgiver og arbeidstaker at prosessen med oppfølging er godt dokumentert.

Det er viktig å starte dialogen så tidlig som mulig. Det er viktig å komme i gang med en samtale om arbeidsmuligheter og tilrettelegging og lage en plan for hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Oppfølgingsplanen er først og fremst et hjelpemiddel for arbeidstaker og arbeidsgiver i tilretteleggingsarbeidet på arbeidsplassen. Det er ingen formalkrav til oppfølgingsplanen. Men det er viktig at det framgår hva som prøves ut og en vurdering av effekt av tiltak, Planen skal sendes sykmelder etter 4 uker, slik at sykmelder kan vurdere en eventuell fortsatt syjkmelding og eventuell gradering av en videre sykmelding. Oppfølgingsplanen skal også sendes NAV en uke i forkant av et dialogmøte 2 eller 3.