Oppfølging

Dialogmøte

Som hovedregel skal dialogmøte 1 avholdes for alle som er helt borte fra arbeid (100% sykmeldt). For arbeidstagere som er gradert sykmeldtskal det avholdes dialogmøte når en av partene ønsker det.. (Arbeidstager, arbeidsgiver eller sykmelder).

Det er ikke lovpålagt å gjennomføre dialogmøte i alle situasjoner. Eksemler på dette kan være:

  • hvis den sykmeldte åpenbart kommer raskt tilbake og ikke trenger tilrettelegging
  • når sykmeldte er alvorlig syk og ikke kan være på jobb i denne perioden
  • gradert sykmelding

Det vil likevel i de flestetilfeller være viktig for arbeidstaker å ha kontakt med arbeidsplassen, leder og kollegaer.

Arbeidsgiver skal gjennomføre dialogmøte 1 senest innen syv uker når de har en sykmeldt arbeidstaker. Hvis arbeidstaker ønsker det, skal legen/sykmelder delta. Finnes det bedriftshelsetjeneste, kan den delta. Tillitsvalgt kan også være med dersom dette er ønskelig.

Dialogmøtet skal omhandle innholdet i oppfølgingsplanen og avklare om det er aktuelt med tiltak på arbeidsplassen. Oppfølgingsplanen oppbevares i virksomheten.

NAV skal innkalle til dialogmøte 2 senest innen 26 uker, (tidligere om arbeidsgiver/arbeidstaker/ ønsker det) . Arbeidsgiver, arbeidstaker, og sykmelder plikter å møte. Arbeidsgiver eller arbeidstaker kan også be om et dialogmøte 3 som NAV har ansvaret for å innkalle til.