Om Inkluderende Arbeidsliv

Rollene i sykefraværsarbeidet

For å lykkes i sykefraværsarbeidet er det viktig å få dialog og samarbeid på den enkelte arbeidsplass. Arbeidsgiver og arbeidstaker/tillitsvalgt/verneombud har hovedansvaret, men er avhengig av samspill med NAV, lege og bedriftshelsetjeneste.

Dette gjelder uavhengig av om virksomheten har IA-avtale eller ikke.

Arbeidsgiver skal:

 • Arbeide systematisk for å forebygge sykdom og skade, tilrettelegge arbeidet for den sykmeldte, og eventuelt finne alternative oppgaver
 • Følge opp ansatte i løpet av og i etterkant av en sykdomsperiode
 • I samarbeid med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Åpenbart unødvendig er det dersom den ansatte kommer tilbake eller blir borte fra arbeid, uavhengig av tilrettelegging. Oppfølgingsplanen skal være ferdig senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeid i 4 uker. Planen sendes til den som sykmelder, senest ved 4 uker.
 • Ved 100 % sykmelding, innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen, med mindre det er åpenbart unødvendig. Når det er behov for dialogmøte, skal dette være avholdt innen 7 uker etter at arbeidstaker ble helt sykmeldt. Dialogmøtet kan enten avholdes på arbeidsplassen, på sykmelders kontor, eller som telefonmøte. Møtet bør avtales i god tid.
 • Delta på dialogmøter NAVkontoret innkaller til. Senest en uke før et dialogmøte innkalt av NAV, sende oppdatert oppfølgingsplan til NAV.
 • Ved behov kan arbeidsgiver be NAV framskynde dialogmøte 2, eller innkalle til dialogmøte 3

Arbeidstaker skal:

 • Melde fra til arbeidsgiver hvis sykdom medfører fravær fra arbeid
 • Tidligst mulig samarbeide med arbeidsgiver om å finne løsninger som hindrer 100% sykmelding
 • Bidra aktivt i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplan
 • Være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis det ikke er mulig å utføre de vanlige arbeidsoppgavene
 • Delta på bedriftsinterne tiltak som kan bidra til hel eller delvis tilbakeføring til arbeid
 • Delta på dialogmøter

Sykmelder skal:

 • Motivere, stimulere og gi trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er medisinsk forsvarlig
 • Vurdere gradert (det vil si delvis) sykmelding før full sykmelding
 • Vurdere om det er tungtveiende, medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig
 • Delta på dialogmøte 1 med arbeidsgiver og arbeidstaker etter eventuell innkalling
 • Delta på dialogmøter i NAVs regi etter eventuell innkalling
 • Uttale seg innenfor de rammene som taushetsplikten legger

Bedriftshelsetjenesten skal:

 • Arbeide forebyggende i sine medlemsbedrifter/hos sine kunder
 • Bistå ved individuell tilrettelegging og utarbeidelse av oppfølgingsplanen.
 • Skal delta på dialogmøter dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det

Tillitsvalgte og verneombud skal:

 • Bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMSarbeidet
 • Når det er hensiktsmessig, gi arbeidstakerne råd og veiledning og bistå arbeidstaker i dialogen med arbeidsgiver og andre
 • Kan delta på dialogmøtet dersom arbeidstakeren ønsker det

NAV-kontoret skal:

 • Ved 4-ukers tidspunkt, sende informasjonsbrev til alle sykmeldte
 • Ved 8-ukers tidspunkt, vurdere om aktivitetskravet er oppfylt slik at arbeidstaker fortsatt har rett til sykepenger. På dette tidspunkt også vurdere om det er behov for arbeidsrettet oppfølging fra NAV
 • Avholde dialogmøte 2 mellom den sykmeldte arbeidstaker og arbeidsgiver senest innen 26 ukers sykmelding, med mindre det er åpenbart unødvendig. Vurdere om sykmelder skal delta
 • Innkalle til dialogmøte 2 på et tidligere tidspunkt hvis aktørene ber om det eller NAV mener det er hensiktsmessig
 • Forberede møtet slik at tiltak/framdrift kan iverksettes
 • Ved behov eller etter forespørsel fra arbeidstaker, arbeidsgiver og/eller sykmelder avholde et dialogmøte 3
 • Vurdere om det er aktuelt med arbeidsrettede tiltak eller arbeidsavklaringspenger så tidlig som mulig, og senest før maksimunsgrensen for sykepenger er nådd

NAV Arbeidslivssenter/IA-kontakt skal:

 • Være myndighetenes virkemiddel overfor virksomheter med IA-avtale
 • Bistå virksomhetene med informasjon om og formidling av Navs virkemidler
 • Bistå virksomhetene i å jobbe mål- og resultatorientert med utviklingen av mer inkluderende arbeidsplasser hvor forebygging skal være i fokus
 • Ha en navngitt kontaktperson til alle IA-virksomheter
 • Bistå og rådgi IA-virksomheter i vanskelige enkeltsaker
 • Være kontaktpunkt for virksomhetens ledere og tillitsvalgte

Arbeidstilsynet skal:

 • Veilede og føre tilsyn med at virksomheter driver et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid som hindrer at forhold ved arbeidet eller arbeidsplassen forårsaker ulykke, sykdom eller skade
 • Føre tilsyn med virksomhetenes arbeid med å redusere sykefravær gjennom oppfølging og tilrettelegging for langtidssykmeldte

  Ved kontakt med virksomhetene:
 • Bidra til at virksomhetene får økt kunnskap om risikovurdering.
 • Bidra med kunnskap om forebyggende aktiviteter i virksomhetene

  Arbeidstilsynet har en informasjonstelefon ved spørsmål om arbeidsmiljø: 815 48 222