Om Inkluderende Arbeidsliv

Hvordan komme i gang med IA

Tillitsvalgte , verneombud eller ledelse i virksomheten kan alle ta initiativ til å bli en Inkluderende Arbeidslivsvirksomhet.

Hvis virksomheten har arbeidsmiljøutvalg er det naturlig å drøfte saken der. Når man er enig om å skrive avtale om å bli en Inkluderende Arbeidslivsvirksomhet eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Nav Arbeidslivssenter i ditt fylke. De vil kunne informere og svare på spørsmål, og underskriver avtalen på vegne av myndighetene.

For virksomheten skal både tillitsvalgt og leder for virksomheten skrive under. Gjennom å skrive en IA-avtale får virksomheten en kontaktperson i Nav Arbeidslivssenter. Denne personen vil kunne bistå med tips og råd i det videre arbeidet. Sørg for god involvering og informasjon til alle ansatte fra starten. Fortell at virksomheten ønsker å skrive IA-avtale, og sørg for god implementering gjennom informasjon i prosessen, gjerne i allmøter.

For å komme i gang med selve arbeidet er det lurt å drøfte utfordringene i egnet fora, eks Arbeidsmiljøutvalg.
Man bør forsøke å kartlegge hvilke utfordringer virksomheten har, for eksempel:

  • Er sykefravær en utfordring hos oss?
  • Hvilke avdelinger/enheter har de største utfordringene?
  • Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for de som trenger det?
  • Har vi oversikt over hva vi gjør av tilrettelegging?
  • Hva kan gjøres for å styrke nærværet?
  • Er det mekanismer hos oss som kan være en medvirkende faktor til at enkeltpersoner står i fare for å bli utstøtt fra arbeid og over på trygd?
  • Kan vi stille plasser til disposisjon for personer som trenger arbeidstrening?
  • I tillegg er det viktig å tenke alderssammensetning. Hva kan vi gjøre for at seniorene blir stående lenger i arbeid?

Etter at avtalen er underskrevet skal virksomheten innen 12 uker lage en handlingsplan, med målsettinger og aktiviteter. Planen bør være en del av det systematiske HMS-arbeidet som allerede gjøres. Denne sendes Nav Arbeidslivssenter.

Vil du bli IA-virksomhet?

Ta kontakt med ditt lokale arbeidslivsenter