Om Inkluderende Arbeidsliv

Hvordan jobbe med IA

Arbeidet med inkluderende arbeidsliv, skal inngå som en del av det systematiske HMS-arbeidet.

IA-virksomheter forplikter seg til å jobbe målbevisst med arbeidsmiljøet ved at det er et ekstra fokus på nærvær og fravær og tilrettelegging for personer som har redusert arbeidsevne i eller utenfor virksomheten. Spesielt for IA-avtalen er at også tillitsvalgt i virksomheten skal medvirke aktivt som ”IA-ambassadør”.

I IA-arbeidet er det arbeidsgiver og arbeidstaker og deres representanter som har hovedansvar for å realisere mål som skal skape større grad av nærvær og inkludering. Det finnes også gode hjelpere som partene kan bruke til rådgivning, f.eks kontaktpersonen virksomheten har hos NAV arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjenesten.

Mange virksomheter har lang og god erfaring med systematisk arbeidsmiljøarbeid over tid, og har gode resultater både på trivsel, nærvær og lønnsomhet. Noen suksessfaktorer er engasjement fra ledelse og ansatte, fokus over tid og systematisk og målrettet arbeid. Ulike metoder brukes, noen identifiserer risikofaktorer og lager handlingsplaner etter dette, andre identifiserer de positive faktorene og bygger planer ut fra dette. Det fins systemer som LØFT (løsningsfokusert tilnærming), LEAN, Helsefremmende arbeidsplasser med videre. Det er opp til partene i virksomheten å finne et system som passer etter deres erfaring, størrelse og behov. Ansvar og roller aktørene har ved fraværsoppfølging er illustrert i en enkel brosjyre partene og myndighetene har utarbeidet sammen.