Forebygging

Systematisk HMS-arbeid

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte (ArbeidsmiljølovenAMl § 3-1, se under). IA-arbeidet og / eller forebygging og oppfølging av sykefravær skal være en del av det systematiske HMS-arbeidet.

Systematisk HMS-arbeid er et lovkrav rettet mot alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, og utgjør kjernen i arbeidsmiljøaktiviten i bedriften. Loven stiller krav både til hvordan HMS-arbeidet gjennomføres og hva det skal omfatte..

En rekke bedrifter erfarer at sykefraværet blir redusert når de får på plass gode rutiner og på den måten sørger for at alle ansatte blir fulgt opp slik de har krav på. Se http://www.idebanken.org

Aml § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

a) Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

b) Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.

c) Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

d) Vurdere, under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak.

e) Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov.

f) Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.

g) Sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c.

h) Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.