Forebygging

Forbyggende bruk av egenmelding

Ansatte i norske virksomheter har rett til å bruke egenmelding ved sykdom (Lov om folketrygd (§8-24). Denne er begrenset inntil 3 dager ad gangen, inntil 4 ganger i løpet av 12 måneder. Forutsetningen er at arbeidstakeren har vært i arbeid i minst to måneder før denne retten trer i kraft.

Ansatte i norske virksomheter har rett til å bruke egenmelding ved sykdom (Lov om folketrygd (§8-24). Denne er begrenset inntil 3 dager ad gangen, inntil 4 ganger i løpet av 12 måneder. Forutsetningen er at arbeidstakeren har vært i arbeid i minst to måneder før denne retten trer i kraft.

Ansatte i IA-virksomheter har mulighet til å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense opptil 8 dager per fraværstilfelle. Hensikten med denne utvidelsen har vært å øke fokus på fravær som et tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og redusere besøk hos og sykmelding fra lege når det åpenbart er unødvendig. Egenmelding kan også brukes forebyggende, når det er fare for sykmelding, for eksempel dersom ansatte er utsatt for særlig høyt stressnivå.

Egenmelding ved sykdom er tuftet på et tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at egenmeldt fravær ikke skyldes sykdom, kan arbeidsgiver inndra retten til egenmelding. Slik inndragning skal revurderes etter 6 måneder (Lov om folketrygd § 8-27).

Råd ved hyppige egenmeldinger.

I noen tilfeller opplever man at ansatte bruker egenmeldinger ofte i en periode. En grunn kan være at den ansatte sliter med en kronisk lidelse. Arbeidsgiver vil i disse tilfellene ha rett på refusjon for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Hyppig fravær kan ha mange årsaker. Det kan skyldes sykdom, arbeidsmiljørelaterte problemer eller livsfaseproblemer. Det er viktig at arbeidsgivere og arbeidstakere kan diskutere og kartlegge årsaker til høyt korttidsfravær på sin arbeidsplass i fellesskap.

Et grep for å forebygge hyppig korttidsfravær er å ha arbeidsmiljøutvikling på dagsorden. En åpen kommunikasjon og god dialog mellom leder og ansatt , samt å etablere et godt tillitsforhold er sentralt i dette arbeidet.. Da vil den ansatte kunne ta kontakt tidlig hvis det er noe som er i ferd med å utvikle seg - og man kan tilrettelegge og kanskje unngå en sykemelding. Da vil det også være mulig for en leder som opplever at en ansatt er ofte borte å ta opp temaet med den ansatte og undersøke om det er noe bedriften kan gjøre for å forebygge fraværet. Ofte vil en slik samtale føre til at man sammen finner løsninger som begge parter blir fornøyd med.