Forebygging

Dialog og samarbeid

Dialog og samarbeid er helt grunnleggende for å skape et godt arbeidsmiljø. Både ledere, tillitsvalgte og ansatte er ansvarlig for å bidra til å skape en kultur preget av åpenhet og tillit.

Det er nødvendig at det settes av tid og rom både for arbeidsmiljøutvikling og mer uformelle sosiale møteplasser, for eksempel:

• Arbeidsmiljøutvalg
• Medarbeidersamtaler
• Avdelingsmøter
• Allmøter
• ”Fredagskaffe”
• Sosiale arrangement

I virksomheter med IA-avtale har tillitsvalgte, gjennom å underskrive avtalen, et klart medansvar for å jobbe med et systematisk forebyggende HMS- arbeid, forebygge utstøting og redusere sykefravær. Dette gjøres best ved å samarbeide tett med ledelse og verneombud.

Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø

 1. Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke sitt eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle

 2. Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det.

 3. Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer.

 4. Del kunnskap: Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine.

 5. Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en buffer mot stress, overbelastning og sykdom.

 6. Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling.

 7. Gi anerkjennelse. Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør.

 8. Følg felles kjøreregler: Følg de kjøreregler og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din.

 9. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysning. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre.

 10. Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen – vi – følelsen, er et viktig kjennetegn på sunt og godt arbeidsmiljø.

  Kilde: Arbeidstilsynet